Giá trị cốt lõi

Tín

Khách hàng luôn là trọng tâm trong hoạch định chính sách và chiến lược. 

Bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình.

Lấy chất lượng, an toàn, hiệu quả làm cam kết cao nhất.

Tâm

Đặt chữ Tâm làm nền tảng.

Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức. 

Lấy khách hàng làm trung tâm.

Nhân

Xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất. 

Tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Lấy sự thịnh vượng cùng đối tác làm mục tiêu lâu dài

Trên cơ sở niềm tin và nguyên tắc hợp tác hai bên cùng có lợi, Chúng tôi luôn duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật và cùng phát triển.

Trách nhiệm xã hội

Luôn luôn sánh vai với cộng đồng để cùng phát triển. Hoạt động cộng đồng của Chúng tôi càng hiệu quả khi mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình để xây dựng nền tảng cho xã hội.

Kết nối với chúng tôi
  • Pinterest
  • Tweet

Copyright © 2020 Remytech. All right reserverd

Thiết kế bởi Vntsc.vn